rsssitemap

پنج شنبه, 08 خرداد 1399

header

نقشه راهنما تارنما

◄ خانه

◄ شناخت نامه دانشگاه ─── تاریخچه

                                ─── نگارنامه دانشگاه

                                ─── مدیریت ─── ریاست امنا

                                                  ─── ریاست دانشگاه

◄ خدمات اموزشی ─── تازه های اموزشی ─── اطلاعیه ها

                         ─── فرم های مرکز

                         ─── سرنوشتارهای آموزه ها

                         ─── رشته های مرکز ─── کاردانی

                                                      ─── کارشنناسی

─── امور مالی

─── دانش آموختگان

─── بایگانی

─── امور استادان

____ برنامه کلاسی

____ آیین نامه و دستور کارها  ____ آیین نامه انضباطی دانشجویان

◄ امور دانشجویی و فرهنگی    ─── تازه های فرهنگی

                                        ─── همایش ها

                                        ───  نشریه

                                        ─── نسکخانه

◄ امور دانشجویی ─── سامانه جامع آموزشی

                         ─── پرسش های گوناگون

◄ بسیج دانشجویی ────── مدارک لازم جهت ثبت نام

◄ شب شعر ─── پیشینه شعر گل های داودی

                 ─── در باره شاعران

                 ─── رویدادهای شب شعر پیشین

                 ─── دست اندرکاران شب شعر

                 ─── در باره شعرها _____ سبک شعر

                                            _____ درون مایه ی شعر ها

                                            ─── نگارنامه شاعران

◄ راهنما ──── نقشه تارنما

             ──── راهنمای برابرسازی پارسی (سره)

◄ تماس با ما  ─── ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

                    ─── ارتباط با کارکنان

                    ─── ارتباط با مشاور دانشگاه

                    ─── ارتباط با ما

6 7 5 4

نشانی: خیابان انقلاب-پیچ شمیران-ایستگاه پل چوبی- خیابان حقوقی- پلاک 61

شماره های تماس:15-77682012